Takie rzeczy

happysad

Dzień, który zaczął się marnie
I marnie skończy się…
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter